top of page

Generelle forretningsbetingelser for bestilte sprogydelser hos Wordcraft Marketing

1. Formål og definitioner

Wordcrafts (Wordcraft.dk) primære aktivitet er at levere professionelle sprogydelser, herunder, men ikke begrænset til, oversættelse, korrekturlæsning og redigering mellem/på dansk og engelsk. Følgende vilkår og betingelser gælder for alle sprogmæssige korrekturlæsningsydelser, der bestilles via Wordcraft Marketing (i det følgende benævnt "Wordcraft") af fysiske eller juridiske personer (i det følgende benævnt "Kunden"). Disse vilkår har, medmindre andet er aftalt skriftligt (inklusive via e-mail), forrang for andre vilkår og betingelser. Enhver tekst, der leveres af Kunden, benævnes i det følgende "Materiale", og sprogydelsens Produkt kaldes "Produkt".

2. Aftaleindgåelse, pris og annullering

Kunden modtager et tilbud eller en ordrebekræftelse, der angiver Produktets pris, samt eventuelle tillæg, omkostninger, leveringsomkostninger, moms og andre gebyrer. Medmindre andet er angivet, er priserne ekskl. moms. Hvis det ikke er muligt at angive en fast pris, specificerer Wordcraft grundlaget for prisberegningen. Medmindre andet er angivet, gælder Wordcrafts tilbud/ordrebekræftelse i højst 10 arbejdsdage.

 

Wordcraft kan kræve sikkerhed for betalingen.

 

Alle aftaler bekræftes skriftligt, fx via e-mail.

3. Materiale osv.

Kunden er forpligtet til at specificere formatet på Materialet (f.eks. Word-dokument, SDL-fil, PDF osv.) mht. Wordcrafts godkendelse og at levere Materialet i det aftalte format.

 

Hvis Kunden efter indgåelsen af aftalen ønsker ændringer i Materialet, herunder i relation til omfanget, er Wordcraft berettiget til at regulere den aftalte pris og udsætte leveringstidspunktet. Wordcraft er dog ikke forpligtet til at acceptere ændringer i det Materiale, der modtages efter indgåelsen af aftalen.

 

Kunden er forpligtet til, inden afslutningen af aftalen, på forhånd at informere Wordcraft om eventuelle særlige betingelser for afslutningen af opgaven, herunder specifikke krav til terminologi, juridisk sprog, lokalt sprog osv.

 

4. Præstation og levering

Produktet inkluderer kun den aftalte sprogydelse. Wordcraft har ret til, uden Kundens samtykke, at foretage ændringer i layout osv., Herunder ændring af skrifttype, tekststørrelse, farver, filformat, opsætning osv. Wordcraft er, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, altid berettiget til at levere Produktet i det samme format, som det blev modtaget i eller i et tekstdokumentformat, som fx MS Word.

 

Wordcraft har ret til, uden Kundens samtykke, at bruge ydelser fra underleverandører eller andre tredjeparter, herunder uafhængige freelance-oversættere.

 

Leveringstidspunktet aftales med Kunden. Wordcraft har ret til at udsætte eller stoppe igangværende eller nye opgaver, hvis der ikke er modtaget nogen betaling for allerede leverede opgaver.

 

I tilfælde af force majeure, som inkluderer, men ikke er begrænset til brand, ulykker, strejker, optøjer, krig, offentlige myndigheders foranstaltninger osv., har Wordcraft ret til at udsætte leveringen eller opsige aftalen. Wordcraft er aldrig ansvarlig for skader, erstatninger eller sanktioner i sådanne tilfælde.

 

5. Fakturering osv.

Wordcraft fakturerer elektronisk. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadatoen. Dog kan Wordcraft under visse omstændigheder kræve delvis eller fuld forudbetaling. Betaling til fuld og endelig afgørelsen af et udestående kan kun ske til Wordcrafts bankkonto, som fremgår af fakturaen. Ved manglende betaling eller betaling efter forfaldsdatoen, forbeholder Wordcraft sig ret til at sende betalingspåmindelser og opkræve renter i henhold til dansk lov. Betaling skal altid ske rettidigt, uanset andre omstændigheder, herunder, men ikke begrænset, til klager.

 

6. Fejl, mangler og ansvar

Hvis Kunden finder fejl eller mangler ved det leverede Produkt, skal der straks sendes en klage til Wordcraft, som skal være modtaget hos Wordcraft senest en uge efter leveringen af Produktet. Indsendelsen af en klage fritager under ingen omstændigheder Kunden for dennes øjeblikkelige betalingsforpligtelser.

 

Klager skal sendes skriftligt via e-mail til Wordcraft med en klar og præcis angivelse af den fejl, som Kunden har fundet. Hvis der er objektive fejl eller mangler, afhjælper Wordcraft dem naturligvis. Eventuelle korrektioner foretages gratis, hvis det kan påvises, at fejlen kan tilskrives Wordcraft. Wordcraft er aldrig forpligtet til at implementere præferencemæssige ændringer.

 

Hvis Kunden foretager rettelser eller ændringer af Produktet, uden forudgående aftale med Wordcraft, eller hvis Kunden overskrider klagefristen, bortfalder retten til korrigering, kompensation, prisnedsættelse og skader.

 

Det leverede Produkt må kun bruges til lovlige formål. Wordcraft kan ikke holdes ansvarlig for tab, der opstår som et direkte eller indirekte resultat af mangelfuld eller forsinket oversættelse osv. Det er Kundens ansvar at kontrollere oversættelsen, for så vidt som Materialet eller Produktet forventes at have vidtrækkende sundhedsmæssige, økonomiske, politiske, sociale eller menneskelige konsekvenser, ligesom Kunden behørigt skal underrette Wordcraft om sådanne potentielle konsekvenser før aftalens indgåelse. Wordcrafts erstatningsansvar er til enhver tid begrænset til et beløb, der svarer til det samlede honorar.

 

7. Annullering, opsigelse osv.

Hvis Produktet virker mangelfuldt i omfattende grad, er Kunden berettiget til at hæve købet. Wordcraft skal dog have mulighed for at afhjælpe eventuelle mangler inden for en rimelig tid. Såfremt Kunden hæver købet eller opsiger aftalen, er Kunden forpligtet til at destruere eller slette alle kopier af det leverede Produkt.

 

Wordcraft har ret til at opsige aftalen, helt eller delvist, eller udsætte aftalens fuldbyrdelse, hvis Kunden går konkurs, er under likvidering eller betalingsstandsning.

 

Hvis Kunden ønsker at hæve aftalen, er Wordcraft berettiget, men ikke forpligtet, til at imødekomme dette, hvorved Wordcraft kan kræve et fast vederlag for det arbejde, der allerede er udført. I så fald skal Wordcraft levere den del af Produktet, som Wordcraft har afsluttet indtil tidspunktet for Kundens ophævelse af aftalen og påtager sig intet ansvar for kvaliteten af dette delProdukt.

 

8. Fortrolighed osv.

Alle Wordcrafts oversættere er underlagt en fortrolighedspligt med hensyn til de oversættelses- og korrekturlæsningsopgaver, de udfører. Dette gælder også freelance-oversættere.

 

9. Intellektuel ejendomsret osv.

Kunden garanterer, at Kunden besidder alle de nødvendige rettigheder til Materialet. Wordcraft skal således erstattes for ethvert krav, der kan opstå som følge af Kundens manglende besiddelse af de nødvendige rettigheder til Materialet.

 

Ophavsretten til ethvert Produkt, som er produceret af Wordcraft, overføres fuldt ud til Kunden, når den fulde betaling er modtaget. Indtil dette tidspunkt betragtes Produktet som Wordcrafts ejendom.

 

10. Gældende lovgivning og værneting

Forholdet mellem Kunden og Wordcraft er underlagt dansk lov. Enhver sag om emner, der er omfattet af disse vilkår og betingelser, skal indbringes for Lyngby Domstol.

bottom of page